Content pages
Trafikverket kommenterar Riksrevisionens granskning | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trafikverket kommenterar Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen har i dag i lämnat rapporten Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? Deras slutsats är att regeringen inte säkerställt att statens resurser används effektivt. Principer och verktyg som riksdag och regering säger är viktiga för en effektiv hushållning av statens resurser tillämpas inte, vare sig av regeringen eller av Trafikverket.

Riksrevisionen rekommenderar Trafikverket att vidareutveckla metoderna för kostnadskontroll samt förbättra uppföljningen, förbättra helhetssynen och minska risken för oförutsedda följdinvesteringar.

Vi tar till oss förslagen

– Vi tar till oss de förslag som Riksrevisionen lyfter fram, säger Lennart Kallander, planeringschef på Trafikverket. Men vi ser också att de ger en mer nyanserad bild den här gången, då de även beaktat att det pågår utveckling inom bland annat planering och renodlad beställare som kan bidra till en allt bättre verksamhet.

– Att statens resurser inte används effektivt är något som vi inte kan ställa oss bakom. Vår uppfattning är att vi har en bra verksamhet där vi försöker att värdera hur brister i systemet ska kunna lösas på bästa sätt och att vi ökar systematiken i det förhållningssätt som fyrstegsprincipen beskriver, säger Lennart Kallander.

Beslutsunderlag ska visas på webben

Trafikverkets ambition är att relevant beslutsunderlag ska finnas på webben, så att det finns möjlighet att komma åt materialet för de som är intresserade. Vi har tagit fram en ny förbättrad mall för att beskriva respektive infrastrukturåtgärd i form av en samlad effektbedömning. Den kommer att kvalitetssäkras nationellt och läggas ut på vår webbplats så att alla ska ha tillgång till materialet.

– Den ekonomiska planeringsprocess som kommer att införas tror vi också kommer att bidra till förståelse och en mer transparent process genom att beslut fattas stegvis om projektering och genomförande, säger Lennart Kallander.

MER

Comments are closed