Content pages
Riksrevisionen kritiserar Trafikverkets upphandlingar | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Riksrevisionen kritiserar Trafikverkets upphandlingar

Regeringen och Trafikverket har vidtagit åtgärder för att Trafikverkets upphandlingar ska leda till ökad konkurrens och högre produktivitet. Målen har inte kunnat uppnås. Det menar Riksrevisionen i rapporten "Trafikverkets upphandlingar av vägar och järnvägar" som publicerades den 28 juni 2012.

Riksrevisionen tar upp en mängd punkter där de anser att det finns en stor förbättringspotential. En stor del av det som lyfts fram är känt av Trafikverket och det pågår flera projekt att komma tillrätta med det som anges. Det tar dock tid innan detta ger effekt och de två år Trafikverket har varit verksamt är för kort tid för att kunna uppnå resultat fullt ut.

Före Trafikverkets bildande

En stor del av den kritik som framkommer i rapporten härrör från tiden före Trafikverkets bildande och det utvecklingsarbete som pågår nämns i mindre omfattning. Trafikverket anser därför att Riksrevisionens rapport sammantaget ger en alltför negativ bild av Trafikverkets upphandlingsverksamhet och delar därför inte deras kritik. Detta delas också av Produktivitetskommitten i sin nyligen publicerade rapport.

Riksrevisionen framför följande i sin rapport:

  • Trafikverket har en upphandlings- och beställarstrategi som bland annat går ut på att öka andelen totalentreprenader. Totalentreprenader ger entreprenören större frihet genom att inkludera både projektering och utförande i kontraktet. Riksrevisionen har genomfört mätningar som visar att totalentreprenader inte ger mer väg och järnväg för pengarna. De frihetsgrader som totalentreprenader medger riskerar även att kvaliteten blir sämre med högre livscykelkostnad som följd.
  • Trafikverket brister vad det gäller att systematiskt följa upp kostnader och sätta det i samband med hur det upphandlats. Riksrevisionen framhåller att produktivitetsökning förutsätter att erfarenheter lagras och analyseras systematiskt, vilket Trafikverket inte gjort.
  • Trafikverket uppnår inte tillräcklig konkurrens i sina upphandlingar. Hälften av upphandlingarna har mindre än tre anbudsgivare. Riksrevisionen menar att det kan beror på Trafikverkets agerande. Bland annat anges höga krav i kontrakten som enligt Riksrevisionen riskerar att utestänger små och medelstora företag.Regeringen har varit för passiv och okritisk enligt Riksrevisionen.
  • Regeringen har under senare tid satt upp målet tre anbud per upphandling. Enligt Riksrevisionen borde det ha gjorts betydligt tidigare. Regeringen har inte heller ställt krav på empiriskt stöd vad det gäller nyttan med att öka andelen totalentreprenader trots att det sedan årtionden gjorts försök med totalentreprenader.

Trafikverket kommenterar

Som kommentar till Riksrevisionens slutsatser framför Trafikverket följande:

Trafikverket håller på att utveckla nya arbetssätt kring upphandlingar med syfte att kunna använda totalentreprenader i rätt projekt och för att kunna maximera fördelarna och minimera nackdelarna. Totalentreprenader med den inriktning som anges i Trafikverkets upphandlings- och beställarstrategi har hittills genomförts med goda erfarenheter i vägprojekt och är nu på gång även inom järnvägsprojekt.

Stöd för valet av affärsform i det enskilda projektet utvecklas successivt utifrån de erfarenheter som vi får i genomförda projekt. Även affärsformen utförandeentreprenad behöver utvecklas vidare.

Metoder tas även fram för att mäta produktivitet och kopplingen till olika utföranden i Trafikverkets upphandlingar. Det pågår även utveckling av arbetssätt som går ut på att förstå marknadens funktionssätt och vilka mekanismer som kan öka konkurrensen.

Trafikverket har en bra bit kvar innan den nya upphandlings- och beställarstrategin är realiserad fullt ut, men anser att genom totalentreprenader får verket ut mer väg och järnväg för pengarna.
 

MER

Comments are closed