Content pages
Lantbruks­barometern 2012 | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lantbruks­barometern 2012Lantbrukarna upplever på nytt att lönsam­heten är ansträngd. Framtidstron är störst bland grisproducenterna och de som har större lantbruk. Utlåningstakten har ökat och vid årsskiftet uppgick ut­låningen till drygt 239 miljarder kronor. 11 procent av lant­bruken driver företaget i aktiebolag och 11 procent av lant­bruken planerar att nyanställa inom de närmaste två åren.

Fler än hälften av lantbrukarna upplever att lönsamheten är ansträngd

Av de tillfrågade lantbrukarna uppger 41 procent att de upplever lönsamheten som ”god” eller ”mycket” god. Det är en försämring med fem procentenheter från föregående år. Fler än hälften 58 procent uppger att deras lönsamhet är ”ganska” eller ”mycket” dålig. Grisproducenterna är de lantbrukare som upplever en förbättring från föregående år.

Framtidstron är störst bland grisproducenterna

21 procent av lantbrukarna tror på en bättre lönsamhet för 2012. Det är en försiktigare framtidstro jämfört med föregående års 30 procent. Störst framtidstro har grisproducenterna där 72 procent tror att lönsamheten kommer att bli bättre. Övriga produktionsgrenar är mer försiktiga.

{loadposition contentbanner}

Maskininvesteringarna har ökat under 2011

Maskininvesteringarna ökade med tre procentenheter till 35 procent under 2011. Den produktionsgren som investerat mest i maskiner är mjölkproducenterna med 40 procent. Investeringar i byggnader under 2011 gjordes av 21 procent av lantbrukarna. Flest investeringar i byggnader gjordes av grisproducenter, 45 procent och mjölkproducenterna 39 procent. Större gårdar mer än 200 hektar är mer benägna att investera i nya affärsmöjligheter.

Utlåningen till lantbrukarna ökade med 18,4 miljarder

Den sammanlagda utlåningen till lantbruket uppgick vid årsskiftet till drygt 239 miljarder kronor, utlåningen ökade med 7,7 procent. De flesta lånen går till investeringar i maskiner. Vartannat lantbruksföretag uppger att de tagit lån under de senaste tre åren.

11 procent av lantbruksföretagen drivs i aktiebolag

För första gången har lantbrukarna fått frågan i vilken företagsform som företaget bedrivs i. 11 procent driver lantbruket i aktiebolagsform. De flesta aktiebolagen finns inom växtodlings- och mjölkproducenter. De som driver lantbruket i aktiebolag är mer optimistiska inför framtiden än de som driver företaget som enskild firma.

Fler planerar att nyanställa inom lantbruket

Drygt 30 procent av lantbruksföretagen har anställda. Inom mjölk- och grisproduktionen har 57 respektive 76 procent av företagen anställda. Inom två år planerar 11 procent av lantbruksföretagen att anställa mer personal.

Ägarskifte bland Sveriges lantbruksföretag

15 procent av lantbrukarna planerar att överlåta sin fastighet inom tre år. 16 procent planerar att överlåta driften under samma tidsperiod.

Lantbrukarna trivs med sitt jobb och rekommenderar yrket

98 procent av lantbrukarna uppger att de trivs med sitt arbete. Viljan att rekommendera yrket till en yngre generation ökar och är nu uppe i 71 procent. Högst är viljan bland dem som är yngre än 30 år där 90 procent uppger att de skulle rekommendera yrket.

Källa: LRF Konsult

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *