Content pages
Riksrevisionen har granskat klimatmålen kontra planering av ny infrastruktur | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Riksrevisionen har granskat klimatmålen kontra planering av ny infrastruktur

Planeringen av ny infrastruktur utgår från att vägtrafiken fortsätter att öka. Då ökar även utsläppen av koldioxid, vilket motverkar riksdagens klimatmål. Det skriver Riksrevisionen i en rapport, som presenteras i dag (28 mars 2012).

Deras granskning visar att regeringen inte har gjort tydligt hur Trafikverket ska ta hänsyn till klimatmålen i infrastrukturplaneringen. Lönsamheten för många nya investeringar bygger på trafikvolymer som sannolikt är svåra att förena med klimatmålen.

Vidare skriver de att regeringen inte har problematiserat förhållandet mellan lönsamhet, trafikökningar och koldioxidutsläpp. För att kunna fatta välgrundade infrastrukturbeslut är det viktigt att riksdagen får rätt information om vilka effekter infrastruktursatsningarna får på koldioxidutsläppen. Att planera för fortsatta trafikökningar på väg och samtidigt nå klimatmålen innebär att krav ställs på forskningsgenombrott och stora tekniksprång.

På Riksrevisionens webbplats finns information om granskningen. På den webbsidan kan du även ladda ner eller beställa rapporten "Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen?".
Riksrevisionens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Positiva till granskningen

Trafikverket ser positivt på att Riksrevisionen har granskat hur klimatmålen beaktats vid framtagandet av nationella transportplanen för åren 2010-2021, vilken ligger till grund för de resurser som investeras i transportsystemet.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser är omfattande och utformning av infrastrukturen är därför en viktig del som måste bidra till uppsatta klimat- och miljökvalitetsmål. Gällande plan har tagits fram i samarbete mellan de fyra tidigare trafikverken; Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Riksrevisionen diskuterar förutsättningarna för samhällsekonomiska bedömningar och kalkyler, som är en del av det underlag som krävs för beslut om åtgärder.

Olika åtgärder ger en samlad effekt

En nationell transportplan är en mix av de åtgärder som bedömts bäst lämpad att möta de behov och hänsynstaganden som analyser av den framtida utvecklingen visat. De olika åtgärderna väntas tillsammans ha en samlad effekt. Samtidigt finns det en mängd åtgärder utanför den nationella transportplanen som påverkar vilka effekter vi har från transportsystemet.  

Riksrevisionens utvärdering av arbetet med framtagandet av den gällande nationella transportplanen och dess förutsättningar att bidra till uppfyllelse av klimatmål är ett viktigt underlag i Trafikverkets fortsatta arbete. Trafikverket kommer att se hur vi kan förbättra och beakta detta i det arbete som löpande genomförs, samt inom ramen för vårt ansvar i kommande åtgärdsplanering när en reviderad långsiktig plan ska tas fram.

Ständig utveckling

Trafikverket arbetar ständigt med att utveckla underlag, presentationssätt och hur arbetet med framtagande av långsiktiga transportplaner ska bedrivas.

Ett underlag är:

Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan
Planeringsunderlaget är sammanhållande för Trafikverkets arbete med begränsad klimatpåverkan. Det är också underlag för verksamhetsplanering och för framtagning av styrande och rådgivande dokument. Planeringsunderlaget innehåller:

  • Innebörd av klimatmål för transportsektorn
  • Potential för transportsektorn att bidra till klimatmål
  • Åtgärder för att nå mål

Ytterligare arbete som pågår är:

Klimatscenario inom kapacitetsutredningen

Kapacitetsutredningen innehåller ett klimatscenario som med utgångspunkt från back casting visar på en målbild för ett framtida samhälle och transportsystem där klimatmål nås och sektorn anpassats för minskade oljetillgångar. Rapporten innehåller även förslag på åtgärder och styrmedel som behövs för att förverkliga målbilden. Klimatscenariot ingår i huvudrapporten men finns även som enskild underlagsrapport till kapacitetsutredningen.

Regeringsuppdrag om att ta fram underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

  • Uppdraget ligger hos Naturvårdsverket och består av flera olika delprojekt, mestadels indelade sektorsvis. Trafikverket är projektledare för delprojekt Transporter.
  • Arbete pågår och rapporten från delprojekt Transporter utgår mycket från klimatscenariot inom kapacitetsutredningen.
  • Redovisning sker i juni 2012.

  

MER

Comments are closed